Thông báo Học bổng Thạc sĩ của trường Đại học Brescia - Italia

Ngày đăng: 24/07/2014

1. Bậc đào tạo :

 

Thạc sỹ

2. Chuyên ngành:  

Đất và Kỹ thuật môi trường

 

3. Giá trị học bổng:

 

11.000 euro / 2 năm với điều kiện 33/60 tín chỉ đạt được sau năm thứ 1 của chương trình học bổng

3.Mọi thông tin liên quan đến học bổng, và form đăng ký, tham khảo trên trang web:

 http://www.unibs.it/node/8976.

4. Hạn nộp hồ sơ: 31/7/2014

Phòng Hợp tác Quốc tế xin trân trọng thông báo

 

+ Trở về trang trước