Kế toán thuế và kế toán tổng hợp là một công việc nằm trong kế toán của doanh nghiệp. ISAAC chia sẻ bản mô tả công việc kế toán thuế và kế toán tổng hợp tới độc giả.

Bản mô tả công việc kế toán thuế doanh nghiệp
Bản mô tả công việc kế toán thuế doanh nghiệp

Xem thêm:

 • Kế toán thanh toán là gì
 • Kế toán công nợ công ty

Bản mô tả công việc kế toán thuế

Mục đích công việc:

Thực hiện các báo cáo theo quy định của luật thuế theo kỳ (tháng, quý, năm) gửi cho cơ quan thuế và các cơ quan ban ngành khác liên quan như tài chính, thống kê, kế hoạch & đầu tư, ngân hàng, bảo hiểm…

Bản mô tả công việc kế toán thuế

Công việc hàng ngày:

 • Thu thập hóa đơn chứng từ từ các phòng ban và kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ và hợp lý của hóa đơn, chứng từ;
 • Phân loại, sắp xếp hóa đơn, chứng từ và ghi chép vào các sổ sách kế toán liên quan ( sổ Nhật ký chung, sổ chi tiết tài khoản và sổ cái tài khoản).

Công việc hàng tháng (quý), lập báo cáo thuế theo quy định gồm:

 • Tờ khai thếu giá trị gia tăng
 • Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
 • Báo cáo tình ình sử dụng hóa đơn tài chính;
 • Nộp các khoản thuế vào ngân sách nhà nước nếu phát sinh;
 • Cuối tháng lập các bút toán cuối kỳ gồm:

+ Căn cứ vào bảng lương của phòng HC – NS (hành chính – nhân sự) tập hợp các bút toán liên quan tới tiền lương;

+ Lập bảng tính khấu hao TSCĐ (tài sản cố định), phân bổ công cụ dụng cụ để làm cơ sở tính khấu hao, phân bổ.

+ Lên báo cáo nhập xuất tồn kho, tính giá thành sản phẩm sản xuất và tập hợp trị giá vốn hàng xuất kho.

+ Kết chuyển thuế GTGT (giá trị gia tăng)

+ Kết chuyển các khoản doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.

 • Lên bảng cân đối số phát sinh tài khoản;
 • Kiểm tra số dư của các tài khoản trên bảng cân đối phát sinh;
 • Cuối năm lập báo cáo tài chính để nộp cho cơ quan thuế và các cơ quan liên quan bao gồm:

+ Bảng cân đối kế toán

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Thuyết minh BCTC (báo cáo tài chính)

+ Tờ khai quyết toán thuê TNDN (thu nhập doanh nghiệp)

+ Tờ khai quyết toán thuế TNCN (thu nhập cá nhân)….

 • In ấn sổ sách kế toán và rà soát hóa đơn; chứng từ kế toán để phục vụ cho công tác thanh kiểm tra quyết toán tài chính, thuế;
 • Giải trình số liệu với cơ quan thuế và các cơ quan thanh kiểm tra khi có yêu cầu;
 • Thường xuyên phải cập nhật chính sách thuế và chế độ kế toán và các pháp luật khác có liên quan để đảm bảo số liệu của kế toán đúng theo quy định của pháp luật Nhà nước.

Bản mô tả công việc kế toán tổng hợp

Mục đích công việc:

Tổng hợp toàn bộ các số liệu từ hoạt động kế toán viên của công ty, lên các báo cáo kế toán trình kế toán trưởng để báo cáo lãnh đạo công ty.

Kế toán tổng hợp của công ty
Kế toán tổng hợp của công ty

Mô tả công việc kế toán tổng hợp

 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các kế toán viên, dữ liệu chi tiết và tổng hợp;
 • Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh.
 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp;
 • Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớpđúng với các báo cáo chi tiết.
 • Hạch toán doanh thu, thu nhập, chi phí.
 • Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
 • Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ cho các kế toán viên trong phòng.
 • Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.
 • Đưa ra các kiến nghị và đề xuát biện pháp khắc phục cải tiến.
 • Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định pháp luật

Yêu cầu công việc của kế toán thuế và kế toán tổng hợp

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp từ Trung học chuyên nghiệp (THCN), Cao đẳng (CĐ), Đại học (ĐH) chuyên ngành tài chính, Kế toán, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, nắm vững các chính sách thuế, chế độ kế toán hiện hành và các pháp luật có liên quan.
 • Trình độ vi tính: Thành thạo các kỹ năng vi tính văn phòng và phần mềm kế toán.
 • Trình độ ngoại ngữ: Thành thạo tiếng Anh là một lợi thế.
 • Kỹ năng mềm: Có khả năng giao tiếp tốt và giải quyết công việc hiệu quả, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng tổ chức và quản lý công việc.
 • Phẩm chất: Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao; nhanh nhẹn, hoạt bát, cẩn thận, tỉ mỉ, năng nổ, nhiệt tình, chịu khó, chủ động, linh hoạt; có đầu óc nhạy bén trong vấn đề xử lý công việc, năng lực phân tích vấn đề và tư duy logic, trung thực, liêm chính.